Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 07 2017

mischiefter
She did not need much, wanted very little. A kind word, sincerity, fresh air, clean water, a garden, kisses, books to read, sheltering arms, a cosy bed, and to love and be loved in return.
— Starra Nelly Blade

March 13 2017

mischiefter

Lubiła prowokować intelektualnie. Od tego się zaczęło. Od słownych gier. Aluzyjek przemycanych zgrabnie w wypowiedziach. Lubię ten rodzaj igrania, to dotykanie siebie przez słowa...

March 07 2017

mischiefter
Nie jestem gadułą. Chyba że złapię z kimś kontakt, wtedy dostaję słowotoku.
— Marek Bukowski
Reposted fromsafeway safeway viablack-angel black-angel
mischiefter
9294 fd0f 500
Reposted fromkyky kyky viablack-angel black-angel

February 20 2017

mischiefter
2725 1caa
Reposted fromdailylife dailylife viakarmacoma karmacoma
mischiefter
0760 8271 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viakarmacoma karmacoma
mischiefter
4521 01c2
Reposted fromkarmacoma karmacoma

February 18 2017

mischiefter
Audrey Hepburn and George Peppard in ’Breakfast at Tiffany’s’, directed by Blake Edwards, 1961

February 14 2017

mischiefter
6447 0c7e
Reposted fromcavovo cavovo viaboobiescake boobiescake

July 09 2015

mischiefter
9849 0081 500
Reposted fromskraweksiebie skraweksiebie
mischiefter
0184 766d 500
Reposted fromrazzmatazz razzmatazz
mischiefter
(...)powtarzał często, że aby coś znaleźć, trzeba poszukać. Istotnie, zazwyczaj kiedy się szuka, zazwyczaj się znajduje, nie zawsze jednak dokładnie to, o co chodziło.
— J.R.R. Tolkien ,,Hobbit"
Reposted fromklapki klapki
mischiefter
1154 bbf4
mischiefter
It is okay to be angry. It is never okay to be cruel.
Reposted fromgdziebezkapci gdziebezkapci viakarmacoma karmacoma

July 08 2015

mischiefter
8550 c8ec
Reposted fromdelain delain
mischiefter
5977 6cc8
Reposted fromxalchemic xalchemic viablack-angel black-angel
mischiefter
0546 4bac 500
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viaboobiescake boobiescake
mischiefter
najtrudniejsze ze wszystkich rozstań - to rozstawanie się z wiarą i miłością właśnie wtedy, kiedy chciałoby się tę wiarę wskrzesić, tę miłość odbudować. Że niewymownie trudno jest wyrzec się przeszłości, wspomnień
— Anais Nin Dziennik 1931-34
Reposted frombeinthe beinthe viacytatyzksiazek cytatyzksiazek

July 07 2015

mischiefter
mischiefter
Hłasko kiedyś powiedział mi tak o Osieckiej: "Byliśmy w hotelu, ja na kacu leżę, a, kurwa, Agnieszka już sobie wierszyki pisze".
— Grzegorz Lasota, Traktowałem ją poważnie [w:] Karolina Felberg-Sendecka, Koleżanka. Wspomnienia o Agnieszce Osieckiej
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl