Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2018

mischiefter
2763 9a89 500
Reposted fromrejka rejka viakarmacoma karmacoma
mischiefter
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viakarmacoma karmacoma

August 06 2018

7781 50db
Reposted fromakanes akanes viakarmacoma karmacoma
mischiefter
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakarmacoma karmacoma
mischiefter
4874 6fc8 500
Paris, France.
Reposted fromcorvax corvax viakarmacoma karmacoma

May 08 2018

mischiefter
Twoje milczenie skłania mnie do rozmaitych domysłów. Najweselszy z nich - to, że stało się z tobą coś złego. Najsmutniejszy - to, że o mnie zapomniałeś.
— Sławomir Mrożek

April 07 2018

5944 a789 500
Reposted fromcalcifer calcifer viakarmacoma karmacoma
Trzeba wiedzieć kiedy skończyć. Papierosa, dogryzanie ludziom, upijanie się i miłość. Zwłaszcza miłość.
— (via pracownia-dobrych-mysli)
Reposted fromsoplica soplica viakarmacoma karmacoma
mischiefter
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viakarmacoma karmacoma

March 27 2018

mischiefter
1973 6d36 500
Reposted fromboobiescake boobiescake
mischiefter
mischiefter
Reposted fromshakeme shakeme viakarmacoma karmacoma
mischiefter
7290 a727
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viavitek vitek
mischiefter
4513 6406
Reposted fromkarahippie karahippie viakarmacoma karmacoma
mischiefter
4069 8da4 500
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viakarmacoma karmacoma
mischiefter
4932 c26e 500
mischiefter
5503 695a
Reposted fromsosna sosna viakarmacoma karmacoma
mischiefter
mischiefter
0306 f700
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viavitek vitek
mischiefter
5095 8775 500
truth about love.
Reposted frommodiglovinne modiglovinne via21gramow 21gramow
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl